Opšti uslovi prodaje

OBIM OVIH USLOVA KORIŠĆENJA

 

 • Ovi Uslovi korišćenja regulišu Vaš pristup korišćenju usluga i korišćenje usluga Hedonist spa i oni predstavlјaju ugovor između Vas i nas. Da biste koristili Hedonist spa usluge, morate se složiti sa ovim Uslovima korišćenja i našom Politikom privatnosti dostupnom na www.hedonistspa.rs, i to izričitom izjavom o prihvatanju istih klikom na opciju „prihvatam“. Vašim prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Vi neopozivo i bezuslovno, bez ograničenja, potvrđujete da ste prihvatili sve odredbe ovih Uslova korišćenja i naše Politike privatnosti kao obavezujuće ugovorne odredbe i da ste saglasni sa njima, kao i da ćete poštovati važeće zakonske propise koji uređuju ovu oblast.
 • Radi izbegavanja svake sumnje, izričitom izjavom o prihvatanju ovih Uslova korišćenja klikom na opciju „prihvatam“, Vi ste neopozivo i bezuslovno, bez ograničenja, potvrdili da ste prihvatili sve odredbe ovih Uslova korišćenja i naše Politike privatnosti kao obavezujuće ugovorne odredbe (opšti uslovi ugovora), a koje zajedno sa odredbama iz Vaše prihvaćene potvrđene rezervacije izvršene na način i pod uslovima utvrđenim u ovim Uslovima korišćenja (posebni uslovi ugovora) čine celovit Ugovor između Vas i nas.
 • Ukoliko ne želite da prihvatite ove Uslove korišćenja bez ograničenja, nećete biti u mogućnosti da koristite usluge Hedonist spa.
 • Preuzimanjem, instaliranjem ili korišćenjem bilo koje povezane mobilne aplikacije ili web usluge čija je svrha da Vam omogući da koristite bilo koju uslugu koju pruža Hedonist spa, takođe izričito potvrđujete i slažete se da ćete biti obavezani bez ograničenja ovim Uslovima korišćenja i našom Politikom privatnosti, utvrđenim na www.hedonistspa.rs.
 • Hedonist spa zadržava pravo da izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja i/ili Politiku privatnosti i/ili svoju poslovnu politiku u vezi sa Hedonist spa uslugama po sopstvenom nahođenju u bilo kom trenutku, pri čemu takva izmena ili modifikacija stupa na snagu nakon objavljivanja ili objavljivanja ažurirane verzije ovih Uslova korišćenja i/ili Politike privatnosti na www.hedonistspa.rs. Vaše dalje korišćenje Hedonist spa usluga ili Hedonist spa platforme nakon bilo kakvih takvih promena predstavljaće ujedno i Vašu neopozivu i bezuslovnu saglasnost da budete obavezani izmenjenim Uslovima korišćenja i/ili Politikom privatnosti.

 

NAČIN REZERVACIJE APARTMANA

 

 • Naše raspoložive apartmane možete rezervisati na više načina, i to: putem web sajta www.hedonistspa.rs, Instagrama, WhatsApp-a, sms-om ili pozivom na br. telefona: +381 65 25 25 294. Bez obzira na to za koju od navedenih opcija rezervacije se odlučite, biće neophodno da nam dostavite zahtev za rezervaciju sa odgovarajućim podacima koji su definisani internom politikom poslovanja Hedonist spa, i to ispunjavanjem odgovarajućeg zahteva za rezervaciju koji se nalazi na www.hedonistspa.rs. Navedeni zahtev za rezervaciju je potrebno da ispunite informacijama o izabranom terminu korišćenja apartmana, načinu plaćanja, broju gostiju koje će boraviti u apartmanu u izabranom terminu i ličnim podacima pravnog/fizičkog lica koje je nosilac rezervacije, sve u prozoru koji će se u vezi sa navedenim otvoriti. Popunjen obrazac zahteva za rezervaciju prosledićete nam klikom na opciju „pošalji“. Napominjemo da je upisivanje informacije o broju i identitetu gostiju u apartmanu prilikom podnošenja zahteva za rezervaciju obavezno i služi kako bi se navedena informacija prosledila Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, prijavio boravak gostiju, te platile boravišne takse i u druge svrhe se ne može koristiti. Hedonist spa i njegovi zaposleni imaju pravo da dostave podatke o gostima rezervisanog apartmana na zahtev nadležnih organa MUP-a Srbije.
 • Neposredno nakon slanja zahteva za rezervaciju dobićete na Vašu e-mail adresu potvrdu da je rezervacija uspešno poslata. Naš tim će odmah po prijemu Vašeg zahteva za rezervaciju pregledati sve detalje istog i ukoliko utvrdi da je zahtev za rezervaciju ispravno popunjen svim traženim informacijama, poslaće Vam bez odlaganja potvrdu rezervacije ili informaciju o raspoloživosti na Vašu e-mail adresu.

 

NAČIN I VREME PLAĆANJA

 

 • Plaćanje usluge smeštaja u Hedonist spa apartmanima, a po ceni sa kojom ste upoznati i sa istom se saglasili prilikom rezervacije apartmana, možete izvršiti:
 • na licu mesta, prilikom ulaska u apartman, pod uslovom da ste rezervisali jedan apartman za korišćenje ne duže od 24h i da ste prilikom rezervacije izabrali opciju „uplatom na licu mesta“;
 • „self check in“ metodom, prilikom izlaska iz apartmana nakon korišćenja istog i bez prisustva saradnika/vlasnika/agenta Hedonist spa, ostavljanjem novčanog iznosa zakupnine apartmana na vidnom mestu u apartmanu, sve pod uslovom da ste rezervisali jedan apartman za korišćenje ne duže od 24h i da ste prilikom rezervacije izabrali opciju „uplata self check in“;
 • Vašom platnom karticom;
 • uplatom na račun Hedonist spa (uplatnica);
 • bezgotovinskim transferom sredstava sa Vašeg računa otvorenog kod poslovne banke na račun Hedonist spa.
  • Ukoliko plaćanje vršite platnom karticom, istovremeno sa Vašom uspešnom rezervacijom će biti obavljen i transfer novčanih sredstava sa Vašeg računa na poslovni račun Hedonist spa, a Vama će u vezi sa navedenim transferom biti dostavljen e-mail sa fiskalnim računom koji je direktno povezan sa Poreskom upravom. Ukoliko plaćanje vršite na licu mesta prilikom ulaska u apartman i/ili „self check in“ metodom i/ili uplatom na račun Hedonist spa (uplatnica) i/ili bezgotovinskim transferom sredstava sa Vašeg računa otvorenog kod poslovne banke na račun Hedonist spa, neposredno po izmirenju Vaše obaveze biće Vam dostavljen e-mail sa fiskalnim računom koji je direktno povezan sa Poreskom upravom.
  • Ukoliko plaćanje vršite „self check in“ metodom, svi potrebni podaci za realizaciju ove metode (podaci o pristupnom kodu za ulazak u apartman i dr.) biće Vam dostavljeni od strane Hedonist spa 24 časa pre Vašeg rezervisanog termina korišćenja apartmana.
  • U slučaju da za plaćanje cene za uslugu smeštaja u Hedonist spa apartmanima koristite stranu valutu, kurs za konverziju iste u valutu RSD je uvek srednji kurs za stranu valutu utvrđen u kursnoj listi NBS na dan izdavanja računa od strane Hedonist spa.
  • Svi troškovi bankarskih provizija za transfer novca na ime plaćanja cene za uslugu smeštaja u Hedonist spa apartmanima padaju na teret kompanije Hedonist spa.
  • Plaćanje cene za uslugu smeštaja u Hedonist spa apartmanima nije moguće izvršiti čekovima i kreditnim karticama izvan sajta www.hedonistspa.rs.
  • Plaćanje termina koji traje duže od 24h i/ili iznajmlijivanje više apartmana ne može se izvršiti metodomna licu mesta“ i/ili „self check in“ metodom, te je ovaj način plaćanja sistemski onemogućen na www.hedonistspa.rs.

 

USLOVI KORIŠĆENJA APARTMANA I POŠTOVANJE KUĆNOG REDA

 

 • Naši apatmani su raspoloživi za iznajmljivanje u četiri različita termina, i to u dnevnom terminu u trajanju od 12 do 17 časova, večernjem terminu u trajanju od 19 do 00 časova, noćnom terminu u trajanju od 20 do 10 časova narednog dana ili celodnevnom terminu u trajanju od 24 časa. Termin iznajmljivanja koji ste uspešno rezervisali se mora poštovati, odnosno ulaz i/ili izlaz iz apartamana se mora obaviti u skladu sa terminom iznamljivanja koji ste odabrali iz naše ponude prilikom rezervacije. Svako zadržavanje u apartmanu posle isteka izabranog termina povlači za sobom automatsko pravo Hedonist spa da Vam dodatno naplati naknadu koju redovno naplaćuje za celodnevni termin korišćenja apartmana. Vašim prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i podnošenjem Zahteva za rezervaciju automatski ste potvrdili da ste upoznati sa navedenim pravom Hedonist spa i da ste sa istim u celosti saglasni.
 • Gosti apartmana su dužni da svoje dragocenosti nose sa sobom, odnosno da iste ne ostavljaju u iznajmljenom apartmanu tokom svog odsustva iz istog. Hedonist spa i njegovi vlasnici/saradnici/agenti Vam iz objektivnih razloga ne mogu garantovati za čuvanje i eventualna oštećenja/uništenja/nestanak Vaših dragocenosti.
 • Boravak kućnih ljubimaca je dozvoljen samo u pojedinim apartmanima Hedonist spa, i to besplatno ili uz doplatu. Ukoliko želite da u iznajmljenom apartmanu boravi i Vaš kućni ljubimac, molimo Vas da prilikom vršenja rezervacije proverite u kojim našim apartmanima je dozvoljen boravak kućnih ljubimaca i pod kojim uslovima.
 • Gosti apartmana su dužni da čuvaju apartman, kao i opremu, inventar i instalacije koji se nalaze u istom. Svaka eventualna šteta pričinjena od strane gostiju apartmana i/ili njihovih posetilaca mora biti nadoknađena Hedonist spa uplatom novčanog iznosa čija visina odgovara visini nastale štete.
 • Gosti apartmana su dužni da poštuju pravila kućnog reda, što podrazumeva da tokom boravka u apartmanu i/ili u objektu u kojem se isti nalazi, ne smeju izazivati neugodnu buku i/ili galamu i/ili remetiti javni red i mir, te da su dužni da u periodu od 14 do 17h, kao i u periodu od 22h do 09h, ne izazivaju bilo kakvu buku i/ili galamu.
 • Gosti apartmana mogu u istima primati posetioce, pod uslovom da se i posetioci pridržavaju gore navedenih pravila kućnog reda i svih drugih uslova korišćenja apartmana u potpunosti. U apartmanima je zabranjeno bilo kakvo okupljanje većeg broja lica koji nisu prijavljeni gosti apartmana, što naročito podrazumeva da je u apartmanima zabranjeno organizovati i održavati žurke, sedeljke i sl. Svaka eventualna šteta pričinjena od strane prijavljenih gostiju apartmana i/ili njihovih posetilaca nepoštovanjem gore navedenih pravila kućnog reda (prekršajne kazne i sl.) mora biti nadoknađena Hedonist spa uplatom novčanog iznosa čija visina odgovara visini nastale štete. Gost apartmana odgovoran je Hedonist spa za celokupnu eventualnu štetu koju u apartmanu i/ili u vezi sa apartmanom pričini posetilac apartmana kojeg dovede gost apartmana. Hedonist spa nema nikakve obaveze i/ili odgovornosti prema posetiocima apartmana koje dovede gost apartmana.
 • Hedonist spa, odnosno njegovi vlasnici/saradnici/agenti, imaju pravo da u slučaju nepridržavanja pravila kućnog reda i uslova korišćenja apartmana od strane gostiju apartmana i/ili njihovih posetilaca otkažu korišćenje apartmana gostu/gostima i da ga/ih proglasi nepoželjnim.
 • Hedonist spa, odnosno njegovi vlasnici/saradnici/agenti, imaju pravo da traže na uvid lične karte ili pasoše gostiju apartmana i da fotografišu iste prilikom ulaska gostiju u apartman, a radi evidentiranja i potvrde identiteta gostiju apartmana.
 • U slučaju da gost želi da produži boravak u apartmanu u trajanju dužem od rezervisanog, Hedonist spa će mu omogućiti traženo produženje boravka, pod uslovom da je apartman raspoloživ za traženi period produženog boravka. Ukoliko je apartman već rezervisan od strane trećeg lica za period za koji se traži produženje boravka, Hedonist spa će pokušati da gostu pronađe i ponudi alternativni smeštaj, ali nije u obavezi da to učini, niti snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju da gostu ne pronađe i ponudi alternativni smeštaj. U slučaju da gost želi da skrati svoj boravak u apartmanu tako da isti bude kraći od rezervisanog, slobodan je da to učini, ali nema pravo na bilo kakvo umanjenje cene za uslugu korišćenja apartmana utvrđenu prilikom rezervacije i/ili na povraćaj bilo kog dela već naplaćene cene, osim u slučaju da je takva mogućnost u svakom pojedinačnom slučaju izričito i pisanim putem odobrena od strane Hedonist spa.

 

OTKAZIVANJE REZERVACIJE

  • Ako iz bilo kog razloga želite da otkažete potvrđenu rezervaciju, Hedonist spa Vas moli da to uradite blagovremeno, odnosno neposredno po Vašem saznanju da apartman nećete moći da koristite u rezervisanom periodu. Potvrđenu rezervaciju možete otkazati isključivo pozivom na +381 65 25 25 294. U slučaju otkazivanja potvrđene rezervacije sa Vaše strane, plaćena akontacija se ne vraća, osim ukoliko je takva mogućnost u svakom pojedinačnom slučaju izričito i pisanim putem odobrena od strane Hedonist spa. Eventualna primljena uplata za dodatne usluge koje pruža Hedonist spa biće Vam vraćena u celosti, uz umanjenje na ime troškova bankarskih provizija za transfer novčanih sredstava sa računa Hedonist spa na Vaš račun.
  • Ukoliko nakon potvrđivanja Vaše rezervacije nastupe okolnosti koje se nisu mogle predvideti i/ili izbeći (viša sila), a zbog kojih Hedonist spa nije u mogućnosti da Vam obezbedi uslugu korišćenja rezervisanog apartmana, Hedonist spa će uložiti napore da Vam omogući korišćenje drugog apartmana koji je po kvalitetu isti ili bolji u odosu na apartman koji ste rezervisali, sve bez bilo kakvih dodatnih troškova za Vas. Ukoliko Hedonist spa u napred navedenom slučaju ne bude u mogućnosti da Vam omogući korišćenje drugog odgovarajućeg apartmana, celokupan iznos novčanih sredstava koji ste već uplatili (ukoliko je uplata izvršena) biće Vam vraćen u roku od __, a Hedonist spa neće imati nikakvih daljih obaveza i/ili odgovornosti prema Vama.

 

KORIŠĆENJE OVOG SAJTA

 

 • Korišćenjem sajta www.hedonistspa.rs, izričito izjavljujete i garantujete da imate zakonsko pravo i/ili ovlašćenje i kapacitet da sklapate pravno obavezujuće sporazume, što podrazumeva i prihvatanje naših celokupnih Uslova korišćenja, te izjavljujete i garantujete da vaše korišćenje sajta www.hedonistspa.rs ne krši zakone ili propise koji se primenjuju na Vas, kao i da se na Vas ne primenjuju nikakva ograničenja koja bi Vas sprečila da zaključujete ili izvršite pravno obavezujuće sporazume.
 • Korišćenjem sajta www.hedonistspa.rs, izričito izjavljujete i garantujete da Vaši zahtevi postavljeni na istom neće biti spekulativni ili lažni; da će sve informacije koje date tokom procesa rezervacije i/ili bilo kada nakon toga biti tačne i istinite; da nećete postavljati bilo kakav zahtev ili sklapati bilo kakav sporazum u ime fiktivnog korisnika, pod lažnim imenom, sa nevažećom platnom karticom ili korišćenjem bilo koje druge lažne informacije.
 • Korišćenjem sajta www.hedonistspa.rs, izričito izjavljujete da ste saglasni da Hedonist spa može tražiti od Vas u bilo kom trenutku da potvrdite tačnost Vaših informacija (odgovarajućim dokumentima ili na drugi način). Svaki lažni korisnik se može suočiti sa građanskom i krivičnom odgovornošću, u zavisnosti od važećeg zakona.
 • Korišćenjem sajta www.hedonistspa.rs, izričito izjavljujete da nećete koristiti navedeni sajt za podnošenje zahteva ili sklapanje bilo kakvog sporazuma u ime i/ili za račun trećih strana ukoliko niste zakonski ovlašćeni za to.
 • Korišćenjem sajta www.hedonistspa.rs, izričito izjavljujete da se slažete da navedeni sajt koristite na sopstveni rizik i trošak, kao i da Vaš pristup navedenom sajtu može biti suspendovan ili na drugi način ograničen u funkcionalnosti od strane Hedonist spa u bilo kom trenutku, sa ili bez obaveštenja i sa ili bez navođenja razloga.
 • Korišćenjem sajta www.hedonistspa.rs, izričito dajete saglasnost Hedonist spa da pristupi, obradi i zadrži sve informacije koje nam pružite u svrhu pružanja naših usluga Vama. Ovo ne utiče na naša prava i obaveze prema važećim zakonima o zaštiti podataka, a obrada Vaših podataka je regulisana našom Politikom privatnosti koja je dostupna na www.hedonistspa.rs.
 • Svi materijali i informacije sadržani na sajtu www.hedonistspa.rs i sva prava, naslovi i sadržaj na njemu (uključujući sve podatke, softver, fotografije, video zapise, grafiku, zvukove, autorska prava, žigove i sav drugi vlasnički sadržaj) jesu i ostaće imovina Hedonist spa. Ništa navedeno u Uslovima korišćenja ne znači da se bilo koja intelektualna svojina ili druga vlasnička prava koja poseduje Hedonist spa, dodeljuje, podlicencira ili prenosi na Vas.
 • Ukoliko želite da pristupite nekom sajtu čiji vlasnik ili korisnik nije Hedonist spa, a do kojeg eventualno vode linkovi sa sajta www.hedonistspa.rs, činite to na sopstvenu odgovornost, s obzirom na to da su takvi linkovi obezbeđeni isključivo sa ciljem da Vam se omogući da prikupite informacije o pitanjima za koje možete biti zainteresovani.
 • Hedonist spa zadržava pravo da Vas spreči u vršenju rezervacije apartmana i/ili da otkaže rezervaciju apartmana koje ste već izvršili i/ili da Vas spreči da koristite sajt www.hedonistspa.rs ukoliko za to postoje opravdani razlozi, a u koje prvenstveno spadaju: prevara, zloupotreba, nepoštovanje važećih zakona, neprikladno ili nezakonito ponašanje (npr. nasilje, pretnje, narušavanje privatnosti) i dr. Ukoliko iz navedenih razloga otkažemo Vašu rezervaciju, nećete imati pravo na povraćaj već uplaćenih novčanih sredstava, a razlozi otkazivanja rezervacije će Vam biti saopšteni, osim u slučaju da bi saopštavanje navedenih razloga dovelo do kršenja važećih zakona i/ili do sprečavanja ili ometanja nadležnih organa u otkrivanju ili sprečavanju prevare ili drugih nezakonitih radnji.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

 

 • Hedonist spa i njegovi vlasnici/saradnici/agenti neće biti odgovorni za bilo kakvu nematerijalnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu štetu ili gubitke (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak prihoda ili profita, gubitak poslovanja, gubitak reputacije i emocionalne nevolje) koju eventualno pretrpite u svojstvu gosta tokom boravka u apartmanu, izuzev u slučaju da je navedena šteta i/ili gubitak nastala direktnom krivicom Hedonist spa, i to maksimalno do iznosa cene Vaše rezervacije apartmana.
 • Odredbama člana 8.1 ne derogira se pravno dejstvo imperativnih normi važećih zakona u Republici Srbiji, te je u slučaju obavezne primene navedenih zakonskih normi odgovornost Hedonist spa određena ne samo ovim Uslovima korišćenja, već i navedenim važećim zakonskim normama.

 

OBEŠTEĆENJE

 • Korišćenjem sajta www.hedonistspa.rs, neopozivo i bezuslovno ste saglasni da ćete biti odgovorni za bilo koje potraživanje i/ili zahtev na ime odgovornosti za direktnu ili indirektnu štetu, troškove ili kazne koje su rezultat ili su u vezi sa bilo kojim Vašim kršenjem ovih Uslova korišćenja ili bilo kog primenljivog zakona, propisa, naredbe ili zahteva (uključujući imigracione i carinske propise), bez obzira na to da li su ovde navedeni ili ne i bez obzira na to da li je do do navedenog kršenja došlo Vašim radnjama ili Vašim propustima.
 • Ukoliko prekršite ove Uslove korišćenja, Hedonist spa neće biti odgovoran ni za kakve troškove koji nastanu usled toga i nećete imati pravo na povraćaj novca u takvoj situaciji, sve u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima.

 

 RAZNO

 • Hedonist spa ne pokriva Vaše putno i/ili zdravstveno i/ili bilo koje drugo osiguranje tokom Vašeg boravka u apartmanima Hedonist spa. Hedonist spa stoga preporučuje svojim gostima-stranim državljanima da prilikom boravka u Republici Srbiji obezbede za sebe odgovarajuće osiguranje.
 • Hedonist spa je u mogućnosti da svojim gostima obezbedi i određene dodatne usluge u vidu dovoženja sa aerodroma do rezervisanog apartmana, korišćenja mimi-bara u apartmanu, izrade dekoracije apartmana u skladu sa potrebama gostiju i dr, ukoliko prilikom rezervacije gost zahteva neku od navedenih usluga. Hedonist upozorava da se rezervisana dodatna usluga dekoracije, a u slučaju da gost želi da odustane od iste, mora otkazati najkasnije u roku od pet dana pre dana rezervisanog korišćenja apartmana, jer u protivnom novčana sredstva uplaćena na ime navedene dodatne usluge neće biti vraćena gostu.
 • Molimo goste da bilo kakvu nepravilnost, zamerku ili problem prijave na + 381 65 25 25 294, e-mailom putem kontakt forme, Viber-om, WhatsApp-om, Instagram DM ili chat-om.
 • Komentari će biti dostupni za krajnje korisnike kako bi ocenili kvalitet usluge smeštaja. Hedonist spa zadržava pravo da vrši kontrolu neprimerenog sadržaja komentara i isti izbriše.
 • Polaganje depozita za rezervaciju apartmana se može izvršiti od strane gosta na osnovu odgovarajućeg predračuna koji će u vezi sa istim izdati Hedonist spa.

 

MERODAVNO PRAVO, NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE SPOROVA 

 • Ovi Uslovi korišćenja će uvek i u svakoji prilici biti tumačeni u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije. I Vi i mi smo saglasni da se potčinimo isključivoj nadležnosti sudova u Republici Srbiji za odlučivanje u bilo kom sporu koji eventualno proistekne iz ovih Uslova korišćenja.
 • U slučaju da nadležni sud utvrdi da je bilo koji deo ovih Uslova korišćenja nezakonit ili neprimenljiv, onda će taj deo biti odvojen od ostatka ovih Uslova korišćenja, koji će i dalje biti važeći i primenljivi u potpunosti u obimu dozvoljenom zakonom.
 • U slučaju da dođe do spora između Vas i nas, podstičemo Vas da nas prvo kontaktirate direktno, kako bismo zajednički potražili sporazumno rešenje.